Регионален център

за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – област Шумен

image01

всички имат право на равен шанс...

image01

с малко внимание
подкрепа
и разбиране

image01

могат да постигнат всичко

за което мечтае едно дете

image01


     Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – Шумен е държавно специализирано обслужващо звено, приемник на преобразувания със Заповед № РД-14-175/ 19.08.2016 г. на министъра на образованието и науката ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности - Шумен. Центърът осъществява дейности, свързани с провеждането на държавната политика за подкрепа на процеса на приобщаващото образование в областта, организационно и методическо подпомагане на детските градини и училищата по отношение на предоставянето на допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности.

     В центъра работят високо квалифицирани специалисти - ресурсни учители, логопеди, психолози, рехабилитатор на слуха и говора, учител на деца със зрителни нарушения, доказали своя професионализъм, познания и опит в областта на приобщаващото образование.

     Регионалният център реализира своята дейност чрез функционирането на два сектора:

 • Сектор 1: Оценка и насочване за допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности чрез създадения към него Регионален екип за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности
 • Сектор 2 : Ресурсно подпомагане и прилагане на терапевтични програми на деца и ученици със специални образователни понребности

Приоритети:
 • Оценяне на потребността от допълнителна подкрепа за личностно развитиена децата и учениците със специални образователни потребности;
 • Подпомагане на процеса на осигуряване на допълнителна подкрепа;
 • Предлагане и организиране при необходимост предоставянето на методическа подкрепа за работа с деца и ученици със специални образователни потребности на детските градини и училищата;
 • Информиране на родителите за възможностите за продължаване на образованието или за придобиване на професионална квалификация на учениците със специални образователни потребности след VII и X клас;
 • Осъществяване на мониторинг на оценките на образователните потребности на децата и учениците, извършени от екипите за личностно развитие в детските градини и училищата;
 • Поддържане на информация за децата и учениците със специални образователни потребности в област Шумен, за децата и учениците със специални образователни потребности, които се обучават в специални училища за обучение и подкрепа на ученици със сензорни увреждания и в центрове за специална образователна подкрепа;
 • Поддържане на информация за ресурсните учители и другите специалисти, които осъществяват ресурсно подпомагане и информация за назначените помощници на учителя;
 • Провеждане на обучение на всички помощници на учителя, работещи с деца и ученици със специални образователни потребности;
 • Осигуряване на ефективна психо-социална рехабилитация, рехабилитация на комуникативните нарушения, рехабилитация на слуха и говора, зрителна рехабилитация и ресурсно подпомагане.

Материално-техническа база

     Регионален център, град Шумен се помещава в сградата на Помощно училище, където се намират: административни кабинети; кабинет за методическа и консултативна дейност; кабинет за психологична и логопедична работа.

За нас      Новини      Галерия      Контакти     

РЕГИОНАЛЕН ЕКИП      РЕСУРСНО ПОДПОМАГАНЕ      ЗА РОДИТЕЛИТЕ     

ПОЛЕЗНИ МАТЕРИАЛИ      Профил на купувача      Защита на личните данни